حل المسائل کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 8 زبان اصلی

حل المسائل کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 8 زبان اصلی

حل المسائل کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 8 زبان اصلی

حل المسائل کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 8 زبان اصلی

کتاب ترمودینامیک با رهیافتی مهندسی حاصل تلاش پروفسور ممتاز مهندسی مکانیک دانشگاه نوادا، یونس سنجل و دانشیار، مایکل بولز است. این کتاب به عنوان یک متن درسی برای دانشجویان رشته مهندسی نوشته شده است. ترمودینامیک موضوعی مهیج و جذاب است که با انرژی، که برای امرار معاش و تداوم زندگی ضروری است، سروکار دارد، و از دیرباز بخشی اساسی از برنامه درسی آموزشی مهندسی در سرتاسر جهان بوده است.